Informacje o Fundacji

Fundacja Małymi Oczami powstała w 2013 roku. Działalność naszej Fundacji opiera się przede wszystkim na tworzeniu miejsc i sytuacji pozytywnych dla rozwoju i funkcjonowania dzieci. Nasi podopieczni wspierani są przez kadrę doświadczonych wolontariuszy, którzy współorganizują czas z podopiecznymi.

Dzieci mogą otrzymać pomoc w odrabianiu lekcji, mają szanse wyrównywać wiedzę poprzez korepetycje oraz rozwijać swoje umiejętności społeczne uczestnicząc w zajęciach socjoterapeutycznych. Poprzez zabawę rozwijamy w dzieciach pozytywne zachowania, pomagamy pokonać trudności napotykane w szkołach oraz wsród rówieśników.

Organizujemy różne formy wypoczynku - regularne spotkania w świetlicy dla dzieci, gdzie mają szansę na kontakt z rówieśnikami, otrzymają pomoc w odrabianiu lekcji, jak również wydarzenia sezonowe, jak coroczne zimowisko i kolonie nad morzem. Każde dziecko może również otrzymać profesjonalną pomoc pedagoga, psychologa oraz logopedy.

Wspieramy rodziców, dziadków oraz rodziny zastępcze w opiece nad dziećmi.


Cele Fundacji:

 1. Niesienie pomocy dzieciom, młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych oraz osieroconych.
 2. Tworzenie świetlic i ognisk opiekuńczo-wychowawczych oraz terapeutycznych wspierających i pomagających w przezwyciężaniu trudności szkolnych i wychowawczych na terenie miast i wsi w obrębie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Pomoc w kształceniu dzieci i młodzieży uzdolnionych poprzez organizowanie zajęć dodatkowych umożliwiając dzieciom rozwijanie talentów.
 4. Organizowanie zajęć dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
 5. Wsparcie dla rodziców poprzez organizację szkoleń i warsztatów wychowawczych.
 6. Wsparcie dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu i innych używek.
 7. Organizowanie miejsc pracy oraz praktyk studenckich w ramach prowadzonych form wsparcia, akcji, projektów.
 8. Działanie na rzecz wolontariatu ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizowanie i rozpowszechnianie wśród społeczności.
 9. Wspieranie ośrodków do których trafiają dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
 10. Prowadzenie i rozpowszechnianie zajęć sportowych i rekreacyjnych wśród podopiecznych oraz pracowników Fundacji.
 11. Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw.
Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .